logo

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Nylende idrettsforening

- Klubben


Styret viser til innkalling til årsmøte av 18/1 2016. Årsmøtet avholdes den 15/02 kl. 20.00 2016 på klubbhuset. Om du ønsker å få tilsendt sakspapirer på mail, send en epost til Per Ove Haugland, perove.haugland@gmail.com.

Saklisten for årsmøtet:
1. Godkjenne innkallingen,
2. Godkjenne saklisten
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6a. Anlegge ny kloakkledning
6b. Vedta ny lov for idrettslaget
6c. Veibom
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta idrettslagets budsjett.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Saksdokumenter : (oversendes medlemer ved henvendelse til perove.haugland@gmail.com)
– Årsberetning 2015
– Regnskap med revisors beretning
– Styret forslag ang. legging av ny kloakkledning.
– Styrets forslag til ny lov for Nylende idretsforening
– Styrets forslag til ny veibom
– Styrets forslag til medlemskontingent
– Styrets forslag til budsjett
– Styrets forslag til organisasjonsplan
– Valgkomiteens innstilling
Med vennlig hilsen styret i Nylende Idretsforening