logo

Årsmøte

- Klubben


Styret viser til innkalling til årsmøte av 1/2-2017. Årsmøtet avholdes den 1/3 kl. 19.30 2017 på klubbhuset. Om du ønsker å få tilsendt sakspapirer på mail, send en epost til Per Ove Haugland, perove.haugland@gmail.com.

Saklisten for årsmøtet:
1. Godkjenne innkallingen,
2. Godkjenne saklisten
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Saksdokumenter : (oversendes medlemmer ved henvendelse til perove.haugland@gmail.com)
– Årsberetning 2016
– Regnskap med revisors beretning
– Styrets forslag til medlemskontingent
– Styrets forslag til budsjett
– Styrets forslag til organisasjonsplan
– Valgkomiteens innstilling

Med vennlig hilsen
styret i Nylende Idretsforening